Algebehandling af tag

Vi anvender kun godkendte algemidler i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Alger, mos og lav - den mest forekommende årsag til grimme tage. 

Der findes 3 væsentlige begroninger på tage og fliser. Alger - mos og lav.

Alger og mos har fotosyntese, hvorimod lav er en svampeart og som typisk lever tæt forbundet med mos og alger. At lav er en svampeart, gør den lidt vanskelligere at bekæmpe med algemiddel, da den tåler total udtørring for derefter at vække til live igen, når den fugtes.

Fotosyntesen (svarer til menneskers stofskifte) hos alger og mos gør, at det er forholdsvis enkelt at se, om en flise- eller tagbehandling har haft den virkning, den skal. Algemiddel har den egenskab, at den ødelægger cellevæggen i algen eller mosset, hvorved fotosyntesen ophører og planten derved dør. Er planten død vil det grønne stof (Klorofyl) forsvinde. Algen vil blive grålig og mosset gulligt/brunt.

Ved behandling af tage efter lav, vil en mekanisk fjernelse kunne komme på tale, idet lavet vil sidde tilbage, selvom det er dødt. Dette gælder også for mos, hvis der er tale om større begroninger på tage, ellers er der grobund for, at nye mosforekomster kan leve videre.

Sådan foretages en tagbehandling 

Det er en forudsætning at algemidlet ikke udlægges umiddelbart før eller efter en regnbyge, da planten i så fald vil være mættet med vand og således ikke kan suge algmidlet til sig. Derved opnår man kun at svede det.

Tagrenderne blokeres, således algemidlet ikke får adgang til kloaksystem eller søer og vandløb. Mange kommuner har 2-strengsanlæg, der leder regnvandet separat væk. Taget sprøjtes efterfølgende, ligesom vindskeder og øvrige kanter behandles.

Virkning

Alger bliver grålige efter ganske få dage, ligesom mos bliver gulligt/brunt. Mos er dog levedygtigt noget længere tid, da det er større i form.  Lav er svære at vurdere og har længere forankringstid.

Tidshorisont:
Alger: ca. 14 dage (afhængig af nedbørsmængde)
Mos  : ca. 4 uger (afhænigig af nedbærsmængde)
Lav   : ca. 6 MD (afhængig af nedbørsmængde)

Vores primære opgave ved en tag- og flisebehandling er at slå planten ihjel. Når planten er død, vil naturens egen dekompostering sætte iværk, herunder er nedbørssituationen vigtig, da regnen skal sørge for bortskylning.

Ydermere er tagets art og hældning ogsåvæsentlige faktorer i forløbet. Tage med ringe hældningsgrad vil for mos' vedkommende kunne resultere i, at mosset skal fjernes mekanisk. Tage med bølgeplader (Eternitplader) holder på mosset. 

ADVARSEL! Eternittage fra før 1988 indeholder asbest og må ikke renses mekanisk. Det vil sige højtryksrenses eller fejes mv med mindre man opfylder betingelserne for at indsamle det asbestholdige affald via udskiller fra rensningen. Hvis du er i tvivl om, dit tag er asbestholdigt og har du adgang til undersiden af taget, vil absestplader have begyndelsescifrene 0 eller 1.

Holdbarhed

Holdbarheden af en behandling afhænger af årstiderne - specielt vinter. Er vinteren mild, vil den som hovedregel også være fugtig, idet der vil være lavtryk og skydække. Det er med alger, lav og mos, som det er med insekter.

De senere år har rykket på det gennemsnitlige interval for  algebehandlinger. Bor du op ad træer eller vegetation, som holder på luftfugtigheden, vil du have flere algeangreb end ellers.

Vi siger, at en årlig algebehandling vil dække dig ind og sprøjtes tidlig forår, når frosten har sluppet.